Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези Общи условия регламентират достъпa и използването на www.silverbarsbg.com (наричан за краткост по-долу “Уебсайт”). С посещението, използването и реализирането на покупка чрез Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте запознати с тези Условия и ги приемате. В случай че не сте съгласни с всички или част от нашите Общи условия, моля не използвайте нашия Уебсайт.

Този Уебсайт, както и цялата информация, която се съдържа в него се управлява и се поддържа от “СПЕНДАБЪЛ” ООД, ЕИК: 205337703, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Освобождение 3, комплекс SPS, удостоверение за регистрация от Министерството на икономиката с номер 6885.  (наричано за краткост по-долу „Дружество“). При нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с нас чрез формата за връзка в Уебсайта или на телефони 0885 043 954; 0889 065 681

Достъпът до Уебсайта и използването му, включително показване на страници, комуникация с Уебсайта и свързаните с Уебсайта и социални медийни ресурси, както и реализираните покупки, се извършват от потребители изцяло в съответствие със законодателство на Република България.

Дружеството не е отговорно за каквато и да е употреба на Уебсайта и съдържанието му, от който и да е от неговите потребители, която не е в съответствие със законите и законовите разпоредби на Република България. В случай на злонамерено действие от Ваша страна, може да бъдете подведен под отговорност за предоставяне на невярна, фалшива или заблуждаваща информация или данни, засягащи трети лица, както и за всяко неправомерно използване на такава информация или данни.

Настоящите Общи условия могат да бъдат частично или изцяло изменяни и актуализирани от Дружеството, като те влизат в сила от датата на публикуването им в Уебсайта, без да е необходимо изрично уведомление до потребителите на Уебсайта от страна на Дружеството. Датата на актуализация е посочена в края на документа.

II. ДЕФИНИЦИИ

 Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Общи условия термини имат следното значение:

 • Уебсайтът („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 • Потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през Уебсайта информационни услуги;
 • Потребителски профил” е обособена част в Уебсайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от  Дружеството, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп и др.;
 • Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Уебсайта
 • Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя.
 • Артикули“ са предлаганите чрез Уебсайта стоки за закупуване;
 • Клиент“ е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което закупува Артикули, налични на Уебсайта;
 • Количка за пазаруване“ е определено място на Уебсайта, където Клиентите избират Артикули преди да направят поръчка;
 • Поръчка“ е индивидуализирана заявка за закупуване на наличните Артикули в Количката за пазаруване. Поръчката представлява оферта от страна на Клиента за закупуване на Артикули, която не е обвързваща за Дружеството, като последното разполага с правото да приеме или да откаже да изпълни направената Поръчка. За сключване на договор между Дружеството и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Дружеството;
 • Транспортни такси“ са допълнителни разходи, различни от стойността на Артикулите във Вашата Количка за пазаруване, свързани с доставката на избраните Артикули до Клиента, тяхната застраховка, както и с обработването на Поръчката;
 • Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени стойността на Артикулите, както и всички дължими данъци, такси, мита и др.;
 • Потвърждение” е процесът, при който Дружеството удостоверява, че направената Поръчка е получена. Потвърждението за получена Поръчка не е равносилно на нейното приемане от Дружеството;
 • Приемане“ е процесът, при който Дружеството одобрява направената от Клиента Поръчка. Едва с Приемането ще се счита, че Дружеството и Клиентът са сключили договор за покупко-продажба на избраните Артикули.

III. ПОРЪЧВАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите, предлагани от Дружеството, се продават директно от него и могат да бъдат поръчани чрез електронния магазин в Уебсайта: www.silverbarsbg.com. Подробна  информация  за характеристиките на Артикулите, в т.ч. тегло, номинал, размери, проба, тираж, цена и др., са публикувани на Уебсайта. Всеки поръчан Артикул е придружаван от сертификат за качество и количество

Клиентите следва да имат предвид, че цените на отделните Артикули зависят от променливостта на пазара, върху който Дружеството няма контрол, което е и причината и за актуализация на техните цени на Уебсайта. Актуализацията може да бъде извършвана по всяко време и неограничен брой пъти по преценка на Дружеството.

Поръчване на Артикули чрез електронен магазин в Уебсайта:

Необходимо е от онлайн каталога да изберете един или няколко Артикула и чрез бутон “Купи” да го добавите в Количката за пазаруване.

За да приемем и изпълним Вашата поръчка, при закупуване и доставка на Артикули, предлагани от Дружеството, следвайки стъпките за поръчване, е необходимо да попълните своите лични данни и данни за доставка, а именно:

 • Име и фамилия;
 • ЕГН – за нуждите за издаване на данъчна фактура;
 • Електронна поща (email);
 • Телефон за връзка;
 • Точен адрес за доставка или адрес на офис на куриерска компания;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане.

Предоставените лични данни се обработват съгласно Политиката за поверителност на Дружеството, налична на тази страница.

Поръчката се счита за предадена, когато Дружеството получи Вашата заявка по електронен път, заедно с Вашите данни и информацията за Поръчката е потвърдена.

Заявката за Поръчка ще бъде запазена в нашата база данни за времето, необходимо за нейното обработване и изпълнение в съответствие с изискванията на закона.

С изпращане на заявката за Поръчка Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. В случай че не сте съгласни с някои от тях, моля, не изпращайте своята заявка за закупуване на Артикули от Уебсайта.

След като изпратите Поръчката, на Вашата електронна поща ще получите потвърждение за нейното успешно получаване. При Приемане на Поръчката от страна на Дружеството ще получите потвърждение за нейното одобрение, като собствеността и рискът от погиване по отношение на поръчаните Артикули преминават от Дружеството към Клиента в момента на предаване на Артикулите на избрана от Дружеството куриерската компания (за повече информация виж т. V).

Дружеството си запазва правото да не обработва Поръчки, когато те са непълни или неточни, или Артикулите вече не са на разположение (в наличност). В тези случаи, Дружеството ще Ви информира по електронната поща, че изпълнението на заявената Поръчка не е възможно. Дружеството ще Ви информира за липсата на поръчаните Артикули в рамките на десет (10) дни от деня, в който Вашата заявка е получена.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА АРТИКУЛИТЕ

Дружеството предлага за продажба висококачествени Артикули. Техните основни характеристики са показани и описани във всяка индивидуална страница на съответния продукт.

Всички цени, посочени в електронния магазин на Уебсайта, са в български левове с включен ДДС, като не включват транспортните такси.

Цените на Артикулите подлежат на промяна без да е необходимо изрично уведомление до Потребителите на Уебсайта от страна на Дружеството. Актуализацията може да бъде извършвана по всяко време и неограничен брой пъти по преценка на Дружеството. Необходимо е да проверите крайната цена на продажба преди да направите своята Поръчка към Дружеството, без значение от избрания начин за поръчване.

Плащанията се извършват в български лева по един от следните начини, избран в процеса на поръчване на Артикули чрез електронния магазин на Уебсайта:

 • Чрез услугата наложен платеж (пощенски паричен запис), предоставена от избрана от Дружеството куриерска компания, към Дружеството при получаване на Артикулите;
 • По банков път по сметка на Дружеството. При избор на този начин на плащане Вие се съгласявате да заплатите Стойността на Поръчката авансово на посочена от Дружеството банкова сметка. При избор на опция плащане по банков път Поръчката ще бъде задържана до заверяването на нашата сметка със съответната сума, след което Вашата поръчка ще бъде изпълнена.
 • Чрез дебитна/кредитна карта

Когато Стойността на Поръчката е равна или надвишаваща 10 000 (десет хиляди) лв., плащането може да се осъществява само по банков път, поради съществуващите законови ограничения за плащане в брой.

Получаване на плащане от Дружеството, без да е направено Приемане на Поръчката от Дружеството, не означава, че е налице сключен договор и не поражда задължение за Дружеството да я изпълни.

Клиентът следва да представи декларация за произход на средствата и/или други  документи, когато такива са необходими съгласно действащото законодателство и са били изискани от Дружеството. В случай че Поръчката не бъде изпълнена, поради неизпълнение на някое от горните условия, платената от Клиента сума подлежи на възстановяване.

При плащане чрез наложен платеж, Клиентът следва да се легитимира пред представителя на куриерската компания с официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на Клиента. В противен случай, Дружеството има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите. При предаване на артикулите Клиентът подписва придружаващите Поръчката документи.

Възстановяване на суми:

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез  нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 дни.

Отстъпки:

Дружеството по своя преценка може да направи отстъпка от Стойността на Поръчката, когато Клиентът е поръчал повече от един от предлаганите Артикули или е поръчал няколко Артикула от един вид.

V. ДОСТАВЯНЕ НА ПОРЪЧАНИ АРТИКУЛИ

Дружеството извършва доставки само на територията на Република България. Доставките се извършват с избрана от Дружеството куриерска компания. Всяка пратка, изпратена до Клиенти, съдържаща Артикули, е застрахована и пътува с обявена стойност.

В случаите, в които Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от представител на юридическото лице, посочен в Поръчката.

Имате възможност да изберете от два начина на доставка:

 • Доставка до адрес – необходимо е да попълните точен адрес за доставка;
 • Доставка до офис на куриерска компания.

За срокът и условията на доставката се прилагат общите условия избраната от дружеството куриерска компания. Дружеството не отговаря за забавяне при доставката по вина на куриерската компания.

В случай че в момента на доставка на посочения адрес, в посочените срок и часови диапазон Клиентът не бъде открит или не отиде до офис на избраната от Дружеството куриерска компания, за да получи в срок пратката, Дружеството се освобождава от задължението си да изпълни доставянето на Поръчката.

VI. ПРЕДГЛЕД, ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА АРТИКУЛИ

 Дружеството предлага опция за преглед на пратката, независимо от начина на плащане, избран в процеса на поръчване на Артикулите.

При отказ от страна на Клиента да заплати Артикулите, респективно да получи пратката – разходите за връщане на Артикулите са за негова сметка. Върнатите Артикули трябва да бъдат изпратени до Дружеството на следния адрес: гр. Пловдив, бул. Освобождение 3, хотел SPS. Когато Артикулите са били платени предварително, по банков път, сумите подлежат на възстановяване в рамките на 5 (пет) работни дни.

След като Дружеството получи върнатите Артикули, ще получите съобщение по електронен път, че върнатите Артикули са били приети.

След като Клиентът е прегледал пратката и е заплатил Артикулите, той нямат право да се откаже от нея и да върнат закупените Артикули.

Независимо от горното, Дружеството предоставя възможността по своя преценка да закупи всички Артикули, които е продало на Клиентите си, по определени от Дружеството цени към момента на сключване на новата сделка.

VII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството се стреми да подобрява технически и организационно Уебсайта, като прилага мерки за осигуряване на сигурност на услугите му, с цел предотвратяване на неразрешено използване или достъп до данни, както и за предотвратяване на рискове от разпространение, унищожаване и загуба на данни и конфиденциална информация по отношение на Потребителите на Уебсайта, както и за да се избегне непозволен или незаконен достъп до такива данни и информация.

Дружеството приема и публикува Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Чрез изпращане на Поръчка, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Дружеството.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само, снимки, илюстрации, видеоклипове, документи, фигури, лого и всякакви други материали, публикувани във всякакъв формат, включително менюта, части от уебстраници, графики, цветове, схеми, инструменти, шрифтове, дизайн на Уебсайта, диаграми са защитени с авторско право и от всяко друго право на интелектуална собственост, принадлежащи на Дружеството и на съответните носители на права. Частично или изцяло възпроизвеждане, независимо под каква форма, на Уебсайта или неговото съдържание не е разрешено без писменото съгласие на Дружеството.

Дружеството има изключителното право да разрешава или забранява всяко възпроизвеждане (независимо дали пряко или непряко, временно или постоянно, или по всяка друга причина или каквато и да е форма, изцяло или частично) на Уебсайта и неговото съдържание. Използването на такива копия се разрешава единствено за законни цели и в съответствие с авторски и други права на интелектуална собственост на Дружеството и на авторите на произведенията, публикувани на Уебсайта.

Последна актуализация: 27.03.2020 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ „SPENDUBLE Ag 50”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези Общи условия уреждат правилата и условията за участие в промоционална програма за лоялни клиенти „Spenduble Ag 50”.

Чл.2. Организатор на промоционалната програма е “СПЕНДАБЪЛ” ООД, ЕИК: 205337703, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Поручик Въльо Стефов“ № 7 (наричано за краткост по-долу „Дружество“).

Чл.3. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между Дружеството, от една страна, и участниците в промоционалната програма, от друга страна, както и условията за участие в нея. С участието си в промоционалната програма и реализирането на покупка чрез интернет страницата на Дружеството www.silverbarsbg.com (наричан за краткост по-долу „Уебсайт“) Вие потвърждавате, че сте запознати с тези условия и ги приемате. С приемането на настоящите условия, Вие се съгласявате и с Общите условия за достъп и използване на Уебсайта.

Чл.4. Дружеството не е отговорно за каквато и да е употреба на Уебсайта и съдържанието му, от който и да е от неговите потребители, която не е в съответствие със законите и законовите разпоредби на Република България. В случай на злонамерено действие от Ваша страна, може да бъдете подведен под отговорност за предоставяне на невярна, фалшива или заблуждаваща информация или данни, засягащи трети лица, както и за всяко неправомерно използване на такава информация или данни.

Чл.5. Настоящите Общи условия могат да бъдат частично или изцяло изменяни и актуализирани от Дружеството, като те влизат в сила от датата на публикуването им в Уебсайта, без да е необходимо изрично уведомление до потребителите на Уебсайта от страна на Дружеството. Датата на актуализация е посочена в края на документа.

Чл.6. Промоционалната програма стартира на 28.08.2020

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл.7. Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Общи условия термини имат следното значение:

 • „Клиент“ е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което закупува стоки и/или промоционални артикули, налични на Уебсайта;
 • „Количка за пазаруване“ е определено място на Уебсайта, където Клиентите избират всякакви стоки, предлагани от Дружеството, включително Промоционален артикул, преди да направят поръчка;
 • „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя;
 • „Поръчка“ е индивидуализирана заявка за закупуване на наличните стоки в Количката за пазаруване. Поръчката представлява оферта от страна на Клиента за закупуване на стоки от Дружеството, която не е обвързваща за него, като последното разполага с правото да приеме или да откаже да изпълни направената Поръчка. За сключване на договор между Дружеството и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Дружеството;
 • „Потвърждение” е процесът, при който Дружеството удостоверява, че направената Поръчка е получена. Потвърждението за получена Поръчка не е равносилно на нейното приемане от Дружеството;
 • „Потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през Уебсайта информационни услуги;
 • „Потребителски профил” е обособена част в Уебсайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от  Дружеството, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп и др.;
 • „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в Уебсайта;
 • „Приемане“ е процесът, при който Дружеството одобрява направената от Клиента Поръчка. Едва с Приемането ще се счита, че Дружеството и Клиентът са сключили договор за покупко-продажба на избраните стоки, включително и Промоционален артикул;
 • „Промоционален артикул“ е предлаганото посредством Уебсайта 50 или 100-грамово сребърно кюлче „Spenduble” за закупуване;
 • „Промоционален период“ е период от време, включващ последователни 12 (дванадесет) календарни месеца, като за всеки отделен календарен месец е поръчан и закупен Промоционален артикул, считано от първия месец, в който е направена и приета първата поръчка.
 • „Промоционален подарък“ е при закупуване на 50г-грамови кюлчета е едно 50-грамово сребърно кюлче „Spenduble”;
 • „Промоционален подарък“ е при закупуване на 100г-грамови кюлчета е едно 100-грамово сребърно кюлче „Spenduble”;
 • „Промоционална програма“ е програма за лоялни клиенти на Дружеството, определена с настоящите Общи условия;
 • „Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени стойността на стоките, както и всички дължими данъци, такси, мита и др.;
 • „Транспортни такси“ са допълнителни разходи, различни от стойността на предлаганите стоки от Дружеството, включително и Промоционален артикул във Вашата Количка за пазаруване, свързани с доставката на избраните стоки до Клиента, тяхната застраховка, както и с обработването на Поръчката;
 • Уебсайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

III. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Чл.8. Всеки Клиент на Дружеството може да участва в Промоционалната програма.

Чл.9. Участието в Промоционалната програма е доброволно и няма задължаващ характер.

Чл.10. Промоционалната програма не се ограничава с крайни срокове, като подлежи на прекратяване при условията описани по-долу.

Чл.11. В рамките на Промоционалната програма Клиент на Дружеството може да прави до 3 (три) поръчки за Промоционален артикул на месечна база.

Чл.12. (1) За да има право да получи Промоционален подарък, всеки Клиент на Дружеството следва да поръчва и закупува Промоционален артикул всеки календарен месец в рамките на Промоционалния период. В случай че Клиентът пропусне да направи поръчка и да закупи Промоционален артикул през който и да е месец в Промоционалния период, той губи правото си да получи Промоционален подарък.
(2) Промоционалният подарък се получава в края на всеки успешно приключен Промоционален период.

Чл.13. Броят на Промоционалните подаръци, които един Клиент има право да получи при успешно завършване на Промоционален период, се определя както следва:

 • При закупуване на 12 (дванадесет) до 23 (двадесет и три) броя Промоционални артикула за един Промоционален период – Клиентът има право да получи 1 (един) брой Промоционален подарък след изтичането на Промоционалния период;
 • При закупуване на 24 (двадесет и четири) до 35 (тридесет и пет) броя Промоционални артикула за един Промоционален период – Клиентът има право да получи 2 (два) броя Промоционални подаръка след изтичането на Промоционалния период;
 • При закупуване на 36 (тридесет и шест) или повече броя Промоционални артикула за един Промоционален период – Клиентът има право да получи 3 (три) броя Промоционални подаръка след изтичането на Промоционалния период.

Чл.14. За получаване на Промоционален подарък Клиентът следва да предостави на Дружеството документите, респективно потвържденията за покупка на Промоционалните артикули за изтеклия Промоционалния период.

Чл.15. Пропускането на покупка в някой от месеците в Промоционалния период не може да бъде компенсирана с покупка на Промоционален артикул в последващ месец.

Чл.16. Клиентите на Дружеството, изявили съгласие да участват в програмата, могат да прекратят участието си по всяка време, като прекратят ежемесечната покупка на Промоционалния артикул.

Чл.17. (1) При неизпълнение на настоящите Общи условия, Общите условия за достъп и използване на Уебсайта, Политиките за поверителност на Дружеството или нарушаване последователността на месечните покупки, Промоционалната програма се прекратява и участникът в нея няма право да получи Промоционалния подарък в края на Промоционалния период.

(2) За избягване на всякакво съмнение, заплатените суми за Промоционалните артикули не подлежат на връщане от Дружеството на Клиента, като същите представляват продажна цена за закупените Промоционални артикули.

Чл.18. (1) Дружеството има право да прекрати по всяко време Промоционалната програма, за което уведомява с едномесечно предизвестие Клиентите посредством информационно съобщение на Уебсайта.

(2) При прекратяване на програмата по предходната разпоредба, Дружеството ще спази задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия, като се задължава да запази възможността всички Клиенти, започнали участие в Промоционалната програма, да завършат започнатия Промоционален период.

IV. ПОРЪЧВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛЕН АРТИКУЛ

Чл.20. Промоционалният артикул, предлаган от Дружеството, се продава директно от него и може да бъде поръчан чрез електронния магазин в Уебсайта: www.silverbarsbg.com. Подробна информация за характеристиките на Промоционалния артикул, в т.ч. тегло, номинал, размери, проба, тираж, цена и др., са публикувани на Уебсайта.

Чл.21. Цените на Промоционалния артикул зависят от променливостта на пазара, върху който Дружеството няма контрол, което е и причината и за актуализация на техните цени на Уебсайта. Актуализацията може да бъде извършвана по всяко време и неограничен брой пъти по преценка на Дружеството.

Чл.22. За да бъде приета и изпълнена поръчка на Клиент при закупуване на Промоционален артикул, следвайки стъпките за поръчване, е необходимо Клиентите да попълнят лични данни и данни за доставка, а именно:

 • Име и фамилия / Фирма на дружество;
 • ЕГН / ЕИК – за нуждите за издаване на данъчна фактура;
 • Електронна поща (email);
 • Телефон за връзка;
 • Точен адрес за доставка или адрес на офис на куриерска компания;
 • Начин на доставка;
 • Начин на плащане.

Чл.23. Поръчката се счита за предадена, когато Дружеството получи заявката на Клиента по електронен път, заедно с изискуемите данни и информацията за Поръчката.

Чл.24. Заявката за Поръчка ще бъде запазена в нашата база данни за времето, необходимо за нейното обработване и изпълнение в съответствие с изискванията на закона.

Чл.25. С изпращане на заявката за Поръчка Клиентът се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, Общите условия за достъп и използване на Уебсайта и Политиката за поверителност.

Чл.26. След като Поръчката бъде изпратена, Клиентът получава на електронната си поща потвърждение за нейното успешно получаване. При Приемане на Поръчката от страна на Дружеството Клиентът получава потвърждение за нейното одобрение, като собствеността и рискът от погиване по отношение на Промоционалния артикул преминава от Дружеството към Клиента в момента на предаване на стоката на избрана от Дружеството куриерската компания.

Чл.27. (1) Дружеството си запазва правото да не обработва Поръчки, когато те са непълни или неточни, или Промоционалният артикул вече не е на разположение (в наличност). В тези случаи, Дружеството информира Клиента по електронната поща, че изпълнението на заявената Поръчка не е възможно, в който случай Дружеството се освобождава от задълженията си по Промоционалната програма (в това число да предостави на Клиента Промоционален подарък в края на Промоционалния период).

(2) Дружеството следва да информира Клиента за липсата на поръчаните стоки в рамките на десет (10) дни от деня, в който заявката е получена.

Чл.28. За всички неуредени въпроси относно поръчване, потвърждение и закупуване на Промоционален артикул се прилагат Общите условия за достъп и използване на Уебсайта.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛЕН АРТИКУЛ

Чл.29. Правилата и разпоредбите относно цените и начина на плащане на предлаганите от Дружеството артикули, поместени в Общите условия за достъп и използване на Уебсайта, са приложими изцяло и се прилагат към настоящите Общи условия.

VI. ДОСТАВЯНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛЕН АРТИКУЛ

Чл.30. Правилата и разпоредбите относно доставяне на предлаганите от Дружеството артикули, поместени в Общите условия за достъп и използване на Уебсайта, са приложими изцяло и се прилагат към настоящите Общи условия.

VII. ПРЕДГЛЕД, ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛЕН АРТИКУЛ

Чл.31. Правилата и разпоредбите относно преглед, право на отказ и връщане на предлаганите от Дружеството артикул, поместени в Общите условия за достъп и използване на Уебсайта, са приложими изцяло и се прилагат към настоящите Общи условия.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.32. Дружеството има изключителното право да разрешава или забранява всяко възпроизвеждане (независимо дали пряко или непряко, временно или постоянно, или по всяка друга причина или каквато и да е форма, изцяло или частично) на Уебсайта и неговото съдържание. Използването на такива копия се разрешава единствено за законни цели и в съответствие с авторски и други права на интелектуална собственост на Дружеството и на авторите на произведенията, публикувани на Уебсайта.

Чл.33. Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само, снимки, илюстрации, видеоклипове, документи, фигури, лого и всякакви други материали, публикувани във всякакъв формат, включително менюта, части от уебстраници, графики, цветове, схеми, инструменти, шрифтове, дизайн на Уебсайта, диаграми са защитени с авторско право и от всяко друго право на интелектуална собственост, принадлежащи на Дружеството и на съответните носители на права.

Чл.34. Частично или изцяло възпроизвеждане, независимо под каква форма, на Уебсайта или неговото съдържание не е разрешено без писменото съгласие на Дружеството.

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.35. Дружеството се стреми да подобрява технически и организационно Уебсайта, като прилага мерки за осигуряване на сигурност на услугите му, с цел предотвратяване на неразрешено използване или достъп до данни, както и за предотвратяване на рискове от разпространение, унищожаване и загуба на данни и конфиденциална информация по отношение на Потребителите на Уебсайта, както и за да се избегне непозволен или незаконен достъп до такива данни и информация.

Чл.36. Дружеството приема и публикува Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Чрез изпращане на Поръчка, Клиентът се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Дружеството.

Последна актуализация: 28.08.2020